ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« فروتنی – به عنوان یک نگرش و محور حفظ پاکی جنسی »

فروتنی – به عنوان یک نگرش و محور حفظ پاکی جنسی

پذیرفتن کامل ایدۀ فروتنی، به دست آوردن بینشی از فروتنی به عنوان راهی برای آزادی واقعی روح انسان و تمایل به انجام کاری برای فروتنی به عنوان چیزی که به خودی خود مطلوب است، برای بسیاری از ما زمان بسیار بسیار طولانی طول کشید.

زمانی بر این باور بودم که فروتنی به معنای تحقیر شدن، احساس خود کم بینی و از دست دادن عزت نفس است. من نمی توانستم آن احساس ها را تحمل کنم. من قبلاً به دلیل زندگی مخفیانه و وسواس جنسی ام، احساس بدی نسبت به خودم داشتم. نمی توانستم تحمل کنم که کسی ببیند ممکن است اشتباه کنم یا از هر لحاظی ناقص باشم. ترس شدیدی داشتم از اینکه واقعاً شناخته شوم و چیزی که واقعاً هستم بر ملا شود.

وقتی SA را پیدا کردم و شروع به کار بر روی برنامه کردم، فروتنی را به گونه ای دیگر دیدم. یاد گرفتم متواضع بودن به معنای صادق بودن است و دیدن همه چیزها به همان صورتی که واقعا هستند، شناختن همه نقاط قوت و همچنین محدودیت هایم، و تکیه کردن به نیروی برترم برای اینکه هر روز مرا هدایت کند. من معتقدم فروتنی یک نگرش و یک سبک زندگی است که در آن فرد سعی نمی کند همیشه در مرکز و محور هر موضوعی باشد، بلکه در عوض با شناخت نیازهای دیگران و کمک کردن، از آنها حمایت می کند.

موهبت فروتنی مرا آزاد می کند تا به شایستگی های خودم باور پیدا کنم. این باعث بالا رفتن عزت نفس من می شود. عزت نفسی که بر اساس عشق نیروی برترم به من است. فروتنی راهی به سوی آزادی و خوشبختی واقعی است.

امروز با روحیۀ فروتنی زندگی خواهم کرد و از مزایای عشق و خدمتی که برایم به ارمغان آورده لذت خواهم برد.

SA
گمنام

انجمن SA

جلسات

دیگر داستان های اعضاء