ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

« نیاز به داوطلب خدمتگزار (فرصت های خدمت) »

نیازمند داوطلب خدمتگزار

در برخی از گروه های بهبودی، فرصت هایی برای خدمت کردن وجود دارد، که به شرح زیر اعلام می گردد.

شما می توانید با حمایت از جلسات گروه، از این فرصت ها برای خدمت کردن استفاده کنید.

به یاد داشته باشید، خدمت کردن برای بهبودی ما ضروری است.

گروه:

خدمت:

شرایط:

مدت خدمت: