ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

برای تازه واردان

« نشریات »

نشریات

در اینجا نشریات انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) شامل کتاب ها و پمفلت ها را مشاهده می کنید. این نشریات مورد تأیید انجمن SA هستند و توسط کمیته ترجمه شورای منطقه فارسی زبانان ترجمه شده و توسط کمیته نشریات چاپ و در گروه های بهبوده عرضه می گردند.

نشریات یکی از مهمترین ابزارهای بهبودی ما هستند. به شما توصیه می کنیم در یکی از جلسات انجمن SA شرکت کنید و این نشریات را خریداری و مطالعه کنید، و راهکارها و تجربه هایی که در آنها آورده شده است را به کار بگیرید.

کتاب سفید
کتاب سفید
کتاب سفید جیبی
کتاب سفید جیبی
قدم در عمل
قدم در عمل
ابزارهای کاربردی بهبودی
ابزارهای کاربردی بهبودی
بهبودی ادامه دارد
بهبودی ادامه دارد
90 روز مراقبه
90 روز مراقبه
داستان اعضا
داستان اعضا
ابزارهای SA
ابزارهای SA
کشف اصول
کشف اصول
راهنمای خدماتی SA
راهنمای خدماتی SA
پمفلت تجدیدهای روزانه
پمفلت تجدیدهای روزانه
پمفلت از خود امتحان بگیرید
پمفلت از خود امتحان بگیرید
پمفلت SA برای تازه واردان
پمفلت SA برای تازه واردان
پمفلت چرا شهوترانی را متوقف کنیم
پمفلت چرا شهوترانی را متوقف کنیم
پمفلت راهکارهای عملی برای بهبودی گروه
پمفلت راهکارهای عملی برای بهبودی گروه
پمفلت آیا شما با پورنوگرافی و شهوترانی در اینترنت مشکل دارید؟
پمفلت آیا شما با پورنوگرافی و شهوترانی در اینترنت مشکل دارید؟
پمفلت SA برای بانوان است
پمفلت SA برای بانوان است
پمفلت روحانیت خدمت
پمفلت روحانیت خدمت
پمفلت راهنما و رهجو
پمفلت راهنما و رهجو
دفترچه منشی جلسات بهبودی انجمن معتادان جنسی گمنام SA
دفترچه منشی جلسات بهبودی انجمن معتادان جنسی گمنام SA
فصلنامه رویش شماره (1)
فصلنامه رویش شماره (1)
فصلنامه رویش شماره (2)
فصلنامه رویش شماره (2)
فصلنامه رویش شماره (3)
فصلنامه رویش شماره (3)
فصلنامه رویش شماره (4)
فصلنامه رویش شماره (4)
فصلنامه رویش شماره (5)
فصلنامه رویش شماره (5)
فصلنامه رویش شماره (6)
فصلنامه رویش شماره (6)
فصلنامه رویش شماره (7)
فصلنامه رویش شماره (7)
فصلنامه رویش شماره (8)
فصلنامه رویش شماره (8)
فصلنامه رویش شماره (9)
فصلنامه رویش شماره (9)
سی دی (CD) صوتی کتاب سفید
سی دی (CD) صوتی کتاب سفید