ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

انجمن SA

« فرازهایی از برنامه SA – دعاهایی در برابر وسوسه شهوت »

فرازهایی از برنامه SA - دعاهایی در برابر وسوسه شهوت

این دعاهایی است که از برخی نشریات انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) (کتاب سفید و کتاب بهبودی ادامه دارد) استخراج شده است. در دیگر نشریات انجمن، دعاهای دیگری نیز وجود دارد که در ارتباطمان با نیروی برتر، همواره به یاری ما آمده است.

وقتی دچار وسوسه های شهوت می شویم می توانیم با خواندن این دعاها که یکی از بهترین و مهمترین ابزارهای برنامه SA هستند، به آرامش، تعادل و هوشیاری دست یابیم.


« دانلود فایل PDF دعاها »


معبودم،
شهوت خود را به تو تسلیم می دارم و تقاضا دارم که امروز، مرا از شهوت دور نگه داری، زیرا که من ناتوان هستم، اما با قدرت تو این توانایی را خواهم داشت.
(کتاب سفید – صفحه ٩۵)

من هیچ قسمت از شهوت را نمی خواهم، درونی و بیرونی خودآگاه و ناخودآگاه، فاعل یا مفعول.
خدایا مرا درمقابل شهوت هوشیار نگه دار چون خود نمی توانم،
مبادا که ترس از سقوط منجر به سقوط من شود ناتوانی خود را در مقابل این ترس اعلام نموده و ترس را رها کرده وبه تو می سپارم و از تو می خواهم که شهوت را ازمن دور نگه داری.
(کتاب بهبودی ادامه دارد صفحه ٢۴)

خدایا ناتوانم لطفاً یاریم کن
خدایا اختیار شهوترانی ام را به تو می سپارم
خداوندا من هیچ نوعی از شهوت رانمی خواهم
خداوندا بار شهوتم را به دوش تو می گذارم و نمی خواهم هیچ جزئی از آن را با خودم نگه دارم
خدایا از تو درخواست می کنم این بنده را مورد رحمت و یاری خود قرار دهی
(کتاب بهبودی ادامه دارد صفحه ٣۶)

خدایا
مرا یاری فرما تا ببینم که می توانم از این احساسات بیرون روم اگرچه آنها بسیار مخرب به نظر می رسند و اینکه لازم نیست فرار کنم
مرااز شهوت نگاهم پاک گردان، باشد که آرامش را نزد تو بیایم، که تدبیر تو پناه و قدرت من است.
(کتاب بهبودی ادامه دارد صفحه ۵٢)

خداوندا، برای اتفاقات خوب و اتفاقاتی که بد به نظر می رسند اما برای رشد من الزامی اند، سپاسگزارم
باشد که اراده تو جاری شود، نه اراده من
(کتاب سفید صفحه ٧۵)

وقتی دچار وسوسه برای شهوت رنجش و یا ترس هستم آن را تسلیم می نمایم و این جمله را با خودم تکرار می کنم
خداوندا من نمی توانم آن را تحمل کنم،ازتو می خواهم آن را به جای من تحمل کنی، من آن را به تو واگذار می کنم.
(کتاب سفید صفحه ١٢١)

بدون خداوند من نمی توانم،
بدون من خداوند نمی خواهد.
باشد که رستگار شوید و هم اکنون به سمتش بیایید.