ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

انجمن SA

« قدم های دوازده گانه انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) »

قدم های دوازده گانه انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

قدم 1: ما اقرار کردیم که در مقابل شهوت عاجز بودیم به طوری که زندگیمان غیرقابل اداره شد بود.


قدم 2: به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از خودمان، می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.


قدم 3: تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند، بدان گونه که او را درک می کنیم، بسپاریم.


قدم 4: یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم.


قدم 5: چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.


قدم 6: آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف کند.


قدم 7: با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را برطرف سازد.


قدم 8: فهرستی از تمام کسانی که به آنها زیان رساند بودیم تهیه کرده و خواستارجبران خسارت از تمام آنها شدیم.


قدم 9: به طور مستقیم در هرجا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند.


قدم 10: به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم، بدون معطلی به آن اقرار کردیم.


قدم 11: از راه دعا و مراقبه، خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می کردیم، شده و تنها جویای آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

قدم 12: با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، سعی کردیم این پیام را به معتادان جنسی برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم.