ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

جلسات
انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری

بهترین نقطه شروع پاکی جنسی و بهبودی، شرکت در یکی از جلسات بهبودی انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) به صورت حضوری است.

ما یک راه حل داریم که به ما کمک کرده است. اگر فکر می کنید مشکل مشترکی با ما دارید، ما هم در یکی از جلسات انجمن منتظر شما هستیم.

شماره تماس آدرس جلسات آقایان: 09135113313

شماره تماس آدرس جلسات بانوان: 09136830799