ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

« تماس با کمیته اطلاع رسانی »

تماس با کمیته اطلاع رسانی

کمیته اطلاع رسانی انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) مسئول ایجاد ارتباط، مکاتبه و پاسخ به درخواست جامعه و اطلاع رسانی به پزشکان، مشاوران، مسئولین سیاسی، اجرائی و نهادها و سازمانهای مردم نهاد است.

هماهنگی جهت تهیه جا و مکان برای جلسات SA نیز بر عهده اطلاع رسان (مسئول کمیته اطلاع رسانی) می باشد.

همچنین کمیته اطلاع رسانی وظیفه ایجاد ارتباط و هماهنگی با کمیته اطلاع رسانی منطقه و سایر نواحی ایران را بر عهده دارد.

برای تماس با مسئول کمیته اطلاع رسانی SA ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری با این شماره تماس حاصل فرمایید:

09135955527