ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

انجمن SA

« تجربه گروه ها »

تجربه گروه ها

در هر جلسه از هیئت نمایندگان SA ناحیه اصفهان و چهارمحل و بختیاری، نمایندگان گروه ها مشکلات موجود در گروه خود را در قالب سوال مطرح می کنند و تجربه دیگر گروه های بهبودی را دریافت نموده و از آن ها در گروه بهبودی خودشان استفاده می کنند.

برخی از سوالات و مشکلاتی که از طرف تعدادی از گروه ها مطرح شده، به همراه تجربۀ واقعی دیگر گروه ها در این صفحه آورده شده است.

واضح است که این سوالات و تجربه ها همواره در حال کامل تر شدن خواهد بود.