ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

برای تازه واردان

« معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟ »

معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

ما تنها می توانیم در مورد خودمان صحبت کنیم. ماهیت دقیق معتادان جنسی گمنام با درک اصطلاح معتاد جنسی به بهترین نحو شناخته می شود. معتاد جنسی خود را به طور کامل از فضای اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است، خارج کرده است. او کنترل خود را از دست داده، دیگر قدرت انتخاب ندارد و آزادی خود را برای متوقف شدن از دست داده است.

شهوت به یک اعتیاد تبدیل شده است. موقعیت ما مانند یک انسان الکلی است که نمی تواند بیش از این الکل را تحمل کند و باید نوشیدن را متوقف کند؛ ولی گرفتار است و قدرت متوقف کردن آن را ندارد. این موضوع در مورد معتاد جنسی هم صدق می کند که نه می تواند شهوت را تحمل کند و نه می تواند آن را متوقف کند.

پس برای معتاد جنسی، هر نوع ارتباط جنسی چه با خود و چه با هر کس دیگری غیر از همسرش، به طور پیش رونده ای معتاد کننده و ویرانگر است. ما همچنین می بینیم که شهوت یک نیروی محرک در پشت فعالیتهای ما بوده است و پاکی واقعی شامل پیروزی مستمر در مقابل شهوت است.

این نتیجه ها یعنی غلبه بر شهوت، زمانی به دست می آید که ما به اجبار، تجربه و بهبودی خود را از طریق امتحانات سخت به دست آورده باشیم و ما هیچ انتخاب دیگری به جز این راه نداریم. ولی ما می فهمیم که پذیرفتن این واقعیتها کلید خوشحالی، شادی و آزادی می باشد که هیچگاه آن را نمی شناختیم.

این برنامه باید کسانی را که مشکل یا بی اختیاری جنسی را پذیرفته اند اما به دنبال راه حلی هستند تا صرفاً آن را کنترل کنند و از آن لذت ببرند، ناامید کند؛ مانند معتاد الکلی که می خواهد کار خود را کنترل کند و درعین حال از نوشیدن الکل لذت ببرد. تا وقتی که به نقطه یأس نرسیدیم، تا زمانی که واقعاً خواستیم متوقف شویم اما نتوانستیم، خود را در اختیار این برنامه ی بهبودی قرار ندادیم. معتادان جنسی گمنام برای کسانی است که می دانند هیچ انتخاب دیگری به جز متوقف شدن ندارند و آگاهی درونیشان باید این را به آنها گفته باشد.