ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

برای تازه واردان

« انجمن معتادان جنسی گمنام چیست؟ »

انجمن معتادان جنسی گمنام چیست؟

“معتادان جنسی گمنام” انجمن مردان و زنانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر تقسیم می کنند تا بتوانند مشکل مشترکشان را حل کرده و به بهبود یافتن دیگران کمک کنند. تنها شرط عضویت تمایل به توقف شهوت و از لحاظ جنسی هوشیار شدن، طبق تعریف هوشیاری جنسی SA است. برای عضویت در SA هیچ هزینه یا شهریه ای وجود ندارد. ما از طریق مشارکتهای داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. SA با هیچ فرقه، گروه مذهبی و سیاسی، سازمان یا نهادی مرتبط نمی باشد. هیچگونه تمایلی برای شرکت در بحثها و جدالها ندارد و به هیچ علت با آنها موافقت یا مخالفت نمی کند. هدف اصلی ما رسیدن به پاکی جنسی و حفظ آن و کمک به دیگران برای رسیدن به این مقصود است. معتادان جنسی گمنام یک برنامه بهبودی بر اساس اصول انجمن الکلیهای گمنام است و در سال 1979 مجوز استفاده از دوازده قدم و دوازده سنت AA را دریافت نموده است.