ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

برای تازه واردان

« برای تازه واردان »

برای تازه واردان

به تازه واردان انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) خوش آمد می گوییم. به یاد داشته باشید که ما هم روزی تازه وارد بوده ایم و رفتار امروز شما را کاملاً درک می کنیم. شما به عنوان تازه وارد مهمترین عضو گروه ما هستید.

به تازه واردان توصیه می شود لینک های زیر را که جزء نشریات مورد تأیید انجمن SA هستند مطالعه نمایند: