ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

آدرس جلسات بانوان انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

آدرس جلسات بانوان
انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری

آدرس جلسات بانوان

بانوان گرامی می توانند در جلسات حضوری اختصاصی بانوان این انجمن شرکت کنند، و این قدم های شجاعانه را کار کنند.

برای شرکت در یکی از جلسات انجمن SA لطفاً با شماره تلفن مسئول کمیته آدرس جلسات بانوان تماس بگیرید،

و راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

شماره تماس آدرس جلسات بانوان: 09136830799