معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

سرشت به خصوص SA می‌تواند با درك اصطلاح «معتاد جنسی» به بهترين نحو شناخته شود. معتاد جنسی خودش را از تمام زمينه ها چه غلط و چه درست دور نگه می دارد. او كنترل خود را از دست داده و ديگر قدرت انتخاب ندارد و آزادی خود را براي متوقف شدن از دست داده است. شهوت يك عادت شده است. موقعيت ما مانند يك انسان الكلی می باشد كه نمی تواند بيش از اين الكل را تحمل كند و بايد نوشيدن را متوقف كند ولی گرفتار است و قدرت متوقف كردن آن را ندارد. اين موضوع در مورد معتاد جنسی هم صدق می كند كه نه می‌تواند شهوت را تحمل كند و نه می تواند آن را متوقف كند.

بدين ترتيب برای شخص معتاد جنسی، هر نوع از ارتباط جنسی چه با خود و چه با ديگری (بجز با همسر خود) معتاد كننده و ويران كننده است.

ما نيز می‌بينيم كه شهوت يك نيروی محرك در پشت فعاليت‌های ما می باشد و هوشياری واقعی شامل پيروزی مستمر در مقابل شهوت است. اين نتيجه ها يعنی غلبه بر شهوت، زماني به دست می آيد كه ما به اجبار تجربه و بهبودی خود را از طريق امتحانات سخت بدست آورده باشيم. و ما هيچ انتخاب ديگری بجز اين راه نداريم. ولي ما می فهميم كه پذيرفتن اين واقعيت‌ها كليد خوشحالی، شادی و آزادی می‌باشد كه هيچگاه آن را نمی شناختيم.

اين برنامه بايد كسانی‌كه مشكل يا بی اختياری جنسی را پذيرفته اند اما به دنبال راه حلی هستند تا به سادگی آن را كنترل كنند و از آن لذت ببرند را نااميد كند. مانند يك انسان الكلی كه می‌خواهد كار خود را كنترل كند و همچنين از نوشيدن الكل لذت ببرد. تا زمانی كه به سوی آخرين نقطه ياس و نااميدی كشيده نشده‌ايم، تا هنگامی‌كه براستی خواسته باشيم متوقف شويم ولی نتوانسته‌ايم، خود را در اختيار اين برنامه بهبودی قرار نداده‌ايم.

معتادان جنسی گمنام برای كسانی است كه می‌دانند هيچ راه حل ديگری بجز متوقف شدن ندارند و آگاهی درونی‌شان بايد اين را به آن‌ها گفته باشد.

ما یک راه‌حل داریم که ادعا نمی‌کنیم برای همه کس خوب است، اما آن برای ما کار کرده است. اگر شما خود را مشابه ما می‌دانید و فکر می‌کنید که در مشکل ما شریک هستید، ما هم مایلیم راه‌حل‌مان را با شما در میان بگذاریم. در تعریف هوشیاری ما برای افراد خارج از انجمن معتادان جنسی گمنام صحبت نمی‌کنیم. ما می‌توانیم تنها درباره خودمان صحبت کنیم. برای یک فردی که دچار اعتیاد جنسی است و ازدواج کرده، هوشیاری جنسی به معنای نداشتن رابطه جنسی با خود (خودارضایی) یا با فرد دیگری به جز همسر خود است، و برای فردی که ازدواج نکرده، هوشیاری جنسی به معنای آزادی از هرگونۀ رابطه جنسی است. و همچنین برای همه ما، چه مجرد و چه متاهل، هوشیاری جنسی به معنای پیروزی پیشرونده بر شهوت است (کتاب سفید – صفحه ۱۹۱).

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.