بلاگ

کارکرد قدم چهارم

کارکرد قدم چهارم

کارکرد قدم چهارم   سی سال پیش در SA، من تجربه افتضاحی از کارکرد قدم چهارم خودم داشتم. من فقط بر روی نقص های شخصیتی و رفتارهای مخرب خودم تمرکز کردم. همانطور که ترازهایم را ...
فروتنی – یک سبک زندگی

فروتنی – یک سبک زندگی

پذیرفتن کامل ایدۀ فروتنی، به دست آوردن بینشی از فروتنی به عنوان راهی برای آزادی واقعی روح انسان و تمایل به انجام کاری برای فروتنی به عنوان چیزی که به خودی خود مطلوب است، برای ...