پیوند مرتبط    پیوند مرتبط     گزارش و اساسنامه    گزارش و اساسنامه     تماس با آدرس جلسات    تماس با آدرس جلسات     نشریات    نشریات     آدرس جلسات    آدرس جلسات     صفحه اصلی    صفحه اصلی     لوگونشریات ، معتاد جنسی كیست و هوشیاری جنسی چیست ؟
معتاد جنسی كیست و هوشیاری جنسی چیست ؟

ما فقط می توانیم برای خودمان صحبت كنیم. سرشت به خصوص SA میتواند با درك اصطلاح «معتاد جنسی» به بهترین نحو شناخته شود. 

معتاد جنسی خودش را از تمام زمینه ها چه غلط و چه درست دور نگه می دارد. او كنترل خود را از دست داده و دیگر قدرت انتخاب ندارد و آزادی خود را برای متوقف شدن از دست داده است. شهوت یك عادت شده است. موقعیت ما مانند یك انسان الكلی می باشد كه نمی تواند بیش از این الكل را تحمل كند و باید نوشیدن را متوقف كند ولی گرفتار است و قدرت متوقف كردن آن را ندارد. این موضوع در مورد معتاد جنسی هم صدق می كند كه نه میتواند شهوت را تحمل كند و نه می تواند آن را متوقف كند. بدین ترتیب برای شخص معتاد جنسی، هر نوع از ارتباط جنسی چه با خود و چه با دیگری (بجز با همسر خود) معتاد كننده و ویران كننده است.

ما نیز میبینیم كه شهوت یك نیروی محرك در پشت فعالیتهای ما می باشد و هوشیاری واقعی شامل پیروزی مستمر در مقابل شهوت است. این نتیجه ها یعنی غلبه بر شهوت، زمانی به دست می آید كه ما به اجبار تجربه و بهبودی خود را از طریق امتحانات سخت بدست آورده باشیم. و ما هیچ انتخاب دیگری بجز این راه نداریم. ولی ما می فهمیم كه پذیرفتن این واقعیتها كلید خوشحالی، شادی و آزادی میباشد كه هیچگاه آن را نمی شناختیم.

این برنامه باید كسانیكه مشكل یا بی اختیاری جنسی را پذیرفته اند اما به دنبال راه حلی هستند تا به سادگی آنرا كنترل كنند و از آن لذت ببرند را ناامید كند. مانند یك انسان الكلی كه می خواهد كار خود را كنترل كند و همچنین از نوشیدن الكل لذت ببرد. تا زمانی كه به سوی آخرین نقطه ی یاس و ناامیدی كشیده نشده ایم، تا هنگامیكه براستی خواسته باشیم متوقف شویم ولی نتوانسته ایم، خود را در اختیار این برنامه ی بهبودی قرار نداده ایم.

انجمن معتادان جنسی گمنام برای كسانی است كه می دانند هیچ راه حل دیگری بجز متوقف شدن ندارند وآگاهی درونی شان باید این را به آنها گفته باشد.


        

نشریات  معتاد جنسی كیست و هوشیاری جنسی چیست ؟ 

کليه حقوق اين سايت برای انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان محفوظ است

برنامه نويسی اصفهان هاست

www.saesfahan.ir